Lardome

Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center Serwerownie, centra danych i data center

Lardome

Lar­dome to marka, którą cechuje świeże i nowoczesne pode­jś­cie do tem­atyki ser­werowni i cen­trów danych oraz krytycznej infrastruktury fizycznej systemów informatycznych.

Kap­i­tał marki poparty jest kap­i­tałem firmy Savi Inwest­y­cje sp. o.o., dzi­ała­jącej na rynku od2004 roku, co zapew­nia klien­tom bez­pieczeństwo i wysoką jakość usług.

Dys­ponu­jemy doświad­cze­niem, które zdobyliśmy pod­czas wielo­let­nich real­iza­cji prac inżynieryjnych zarówno bezpośrednio związanych z budową serwerowni i centrów danych jak i innych obiektów budowlanych.

Geneza nazwy

Nazwa Lar­dome pochodzi z połączenia dwóch słów: szwedzkiego LÄR­DOM (oznacza­jącego wiedzę) oraz ang­iel­skiego DOME (kop­uła, sklepi­e­nie, gmach).

Ta syn­er­gia znaczeń odzwier­ciedla obraną przez nas drogę wyko­rzys­ta­nia zaawan­sowanej wiedzy przy każdym real­i­zowanym projekcie.